Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną bez wkładu własnego

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną bez wkładu własnego

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną bez wkładu własnego

Zgodnie z ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym do oferty kredytów hipotecznych został wprowadzony kredyt z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Tego rodzaju finansowania mogą być udzielane do 31 grudnia 2030 roku.

Czym cechuje się kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną?

– brak wymaganego wkładu własnego – finansowane jest 100% wydatków związanych z celem kredytu
– zabezpieczony hipoteką
– objęty częściowo gwarancją BGK
– możliwość spłaty części kredytu w sytuacji powiększenia gospodarstwa o drugie i kolejne dziecko
– kredyt udzielany jest osobom prywatnym, których generują dochód w PLN i zamieszkują teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest adresatem kredytu mieszkaniowego?

O kredyt mieszkaniowy mogą się starać:

  • single – jednoosobowe gospodarstwo domowe
  • małżeństwa – wspólne gospodarstwo domowe, rodzice minimum jednego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską lub opieką prawną, tworzący wspólne gospodarstwo domowe.

Kredyt mieszkaniowy ze spłatą rodzinną kierowany jest do osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, jeżeli:

– nie przysługuje im prawo własności lokalu mieszkalnego albo domu rodzinnego
– w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku osoby te nie dokonały zbycia takiego prawa w drodze darowizny
– nie przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
– nie udzielono im innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Kredyt ze spłatą rodzinną może zostać udzielony jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzi minimum dwoje dzieci, a rodzice posiadają łącznie prawo własności lub spółdzielcze prawo dotyczące maksymalnie jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego o określonej powierzchni:

– liczba dzieci 2 – metraż nie może przekraczać 50m2
– liczba dzieci 3 – metraż nie może przekraczać 75m2
– liczba dzieci 4 – metraż nie może przekraczać 90m2
– liczba dzieci 5 i więcej – metraż nie ma ograniczeń.

Na co można przeznaczyć uzyskane środki?

Celem kredytowania może być budowa lub wykończenie domu jednorodzinnego oraz zakup gruntu na którym zostanie on zbudowany. Ponadto również nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu rodzinnego (w tym jego wykończenie) oraz wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności.
Maksymalna cena lokalu mieszkalnego jest uzależniona od ceny za 1 m2 powierzchni zależnej od wskaźnika kosztu odtworzenia powierzchni w gminie, na której położony jest lokal mieszkalny. Warunek ten nie dotyczy ceny za m2 dla domu jednorodzinnego.

Główne założenia i warunki gwarancji

  • wysokość gwarancji nie może być niższa od kwoty stanowiącej 10% i nie więcej niż 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielony kredyt oraz nie wyższa niż 100 000 zł
  • łączna wysokość kwoty objętej gwarancją oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany kredyt
  • w pierwszej kolejności klient spłaca w harmonogramie część kapitałową objętą gwarancją, po spłacie której gwarancja wygasa
  • do czasu wygaśnięcia gwarancji, lokal mieszkalny / dom jednorodzinny nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak definiowane są spłaty rodzinne?

BGK dokonuje spłaty części kredytu na rzecz kredytobiorcy, który został objęty gwarancją wskutek powiększenia gospodarstwa:
– o drugie dziecko – w wysokości 20 000 zł
– o trzecie i kolejne dziecko – w wysokości 60 000 zł

Maksymalna kwota spłaty nie może przekroczyć części kapitałowej gwarantowanego kredyt hipotecznego.
Nie później niż rok od dnia urodzenia kolejnego dziecka należy złożyć zlecenie spłaty rodzinnej kredytu objętego gwarancją oraz oświadczenie dotyczące braku posiadania innych nieruchomości. Wraz z tymi dokumentami konieczne jest dołączenie odpisu aktu urodzenia dziecka lub dokumentu potwierdzającego przysposobienie dziecka.

W jakich sytuacjach pojawia się konieczność zwrotu spłaty rodzinnej?

Prawo przewiduje kilka sytuacji, kiedy przyznana kwota w ramach spłaty rodzinnej musi zostać zwrócona przez kredytobiorcę:

– kredytobiorca zastał prawomocnie skazany za przestępstwo określone w art. 297 § 1 lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (wyłudzenie kredytu) w terminie 45 dni od dnia uprawomocnienia wyroku

– w okresie 5 lat od dnia dokonania spłaty rodzinnej, kiedy kredytobiorca w terminie 60 dni:

  • dokonał zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu
  • wynajął lokal mieszkalny albo dom
  • dokonał zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego albo domu.
Pożyczka obrotowa dedykowana przedsiębiorcom z województwa dolnośląskiego Pożyczka inwestycyjna ze środków unijnych na rozwój biznesu do 500 000 zł