Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kto może skorzystać z pomocy?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – kto może skorzystać z pomocy?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to forma pomocy dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy i będących w trudnej sytuacji finansowej jednocześnie. Program pomocy obejmuje również osoby, które sprzedając nieruchomość spłaciły tylko część należnego kredytu, ponieważ kwota sprzedaży nie wystarczyła na pokrycie jego całości i są zobowiązane spłacać raty kredytowe.

Komu przysługuje prawo do skorzystania?

 • osobom w trudnej sytuacji finansowej, których budżet znacznie obciążają miesięczne raty kredytu hipotecznego
 • osobom które sprzedały nieruchomość lub planują to zrobić, jednak wartość sprzedaży nie jest równa kwocie kredytu hipotecznego

Jakie formy wsparcia oferuje Fundusz?

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców dostępne są dwie formy wsparcia – dofinansowanie do spłacanych rat lub pożyczka pokrywającą pozostałą część kredytu.

Zasady korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców:

 • wsparcie jest udzielane przez maksymalnie 36 miesięcy
 • wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie i jest adekwatna do wysokości raty miesięcznej kredytu, jednak nie może przekraczać 2000 zł miesięcznie
 • bank kredytodawcy reguluje kwotę przeznaczoną na spłatę zobowiązań kredytobiorcy
 • jeśli przed upływem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające zasadność otrzymanego wsparcia, to jego okres może zostać skrócony.

Ponadto kredytobiorca może zawnioskować do banku o pożyczkę w celu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego. Kwota pożyczki nie może przekraczać 72 000 zł i jest przesyłana bezpośrednio na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Jak ubiegać się o wsparcie?

Kredytobiorcy powinni składać wnioski wyłącznie w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Kwota pożyczki wypłacana jest bezpośrednio na rachunek banku, w którym został zaciągnięty kredyt oraz dotyczy osób, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku przynajmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej
 • miesięczna rata kredytu hipotecznego przekraczają połowę miesięcznych dochodów osiąganych w gospodarstwie domowym
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty kredytu hipotecznego, nie przekracza:
  • w gospodarstwie jednoosobowym: 1552 zł
  • w gospodarstwie wieloosobowym: 1200 zł

Zwrot środków przekazanych w ramach Funduszu

Zwrot środków pozyskanych dzięki Funduszu następuje po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia i kwota rozłożona jest na 144 równe, nieoprocentowane raty. Jeśli raty będą regulowane terminowo, to po spłacie 100 rat pozostałe 44 zostają umorzone. Szczegółowych informacji dotyczących harmonogramu spłat i numeru rachunku bankowego dostarcza bank, który udzielił kredytu hipotecznego.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – dlaczego wsparcie nie zostało przyznane?

 • utrata pracy nastąpiła z winy pracownika
 • umowa kredytu hipotecznego została wypowiedziana przez bank przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę
 • wnioskodawca uzyska świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty pracy

Ponadto odmowa przyjęcia wniosku następuję gdy w dniu jego złożenia:

  • wnioskodawca jest właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej lub był nim w czasie ostatnich 6 miesięcy
  • wnioskodawca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  • występuje roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do tego lokalu lub domu w spółdzielni mieszkaniowej lub było takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy

O czym powinien pamiętać kredytobiorca korzystający z pożyczki?

Do obowiązków kredytobiorcy należy niezwłoczne powiadomienie banku, który udzielił kredytu o następujących zdarzeniach:

 • sprzedaży przedmiotu kredytu
 • podwyższeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty kredytu, co skutkuje zmianą stosunku wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą kredytu względem dochodu gospodarstwa domowego
 • podjęciu egzekucji przedmiotu kredytu
 • utracie statusu osoby bezrobotnej
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego.
Kapitał na rozpoczęcie działalności? Sprawdź pożyczkę na start ze środków unijnych! Rekordowa stawka WIBOR - program wsparcia kredytobiorców