Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej? Poradnik dla kredytobiorcy

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej? Poradnik dla kredytobiorcy

Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?

Wpis kredytu do księgi wieczystej to według banku podstawowe zabezpieczenie udzielonego finansowania, więc będzie on za każdym razem dążył do zewidencjonowania kredytu w księdze wieczystej. Taka forma zabezpieczenia uniemożliwia właścicielowi sprzedaż nieruchomości bez rozliczenia z bankiem.

Co to jest księga wieczysta?

Księga wieczysta to zbiór najważniejszych informacji dotyczących nieruchomości, zarówno działki, mieszkania, domu jak i lokalu usługowego. Składa się ona z czterech działów głównych i ich części.

Dział I:

  • Dział I-O – „Oznaczenie nieruchomości” – zawiera on oznaczenie szczegółowe nieruchomości pochodzące z rejestru gruntów np. położenie danej nieruchomości,
  • Dział II-Sp – „Spis praw związanych z nieruchomością” – w tym dziale są prawa związane z wybraną nieruchomością.

Dział II

Zawiera informacje o właścicielu lub użytkowniku wieczystym, imię i nazwisko, czasemPESEL, podstawy nabycia nieruchomości.

Dział III

Zawiera informacje o ograniczeniach praw, roszczeniach, ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością.

 Dział IV

Informacje o hipotekach na nieruchomości.

Jak dokonać wpisu do księgi wieczystej nieruchomości?

Wpisanie banku, udzielającego kredytu hipotecznego do księgi wieczystej to jeden z końcowych etapów kredytu. Można to wykonać na dwa sposoby:

  • zlecić to notariuszowi – oprócz opłaty za wniosek do sądu 200 zł i podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienie hipoteki (PCC-3) 19 zł, notariusz pobierze należną sobie taksę notarialną za ustanowienie hipoteki. Jej wysokość wynosi maksymalnie połowę przewidzianej przez Ministra Sprawiedliwości stawki, która zależy z kolei od wartości samej hipoteki. Dla przykładu w przypadku hipoteki o wartości od 60.000 zł do 1.000.000 zł maksymalna stawka wynosi 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł + 23%VAT.
  • wykonać to samodzielnie – wniosek nie wymaga aktu notarialnego, co pozwala uniknąć taksy notarialnej, która może być wysoka. Opłata za wniosek o ustanowienie hipoteki wynosi 200 zł. Potwierdzenie wniesienia opłaty musi zostać dołączone do biura podawczego wraz z wnioskiem do sądu. Proces zajmuje stosunkowo mało czasu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3)

Wpisanie hipoteki wymaga zapłaty podatku PCC-3. Koszt ponosi się na rzecz Urzędu Skarbowego w wysokości 19 zł. Jeśli wpisaniem do księgi wieczystej zajmować się będzie notariusz, to wyśle on również informację do stosownego Urzędu Skarbowego. W przypadku składania wniosku o wpis do księgi wieczystej samodzielnie, należy również samodzielnie złożyć deklarację podatkową i uiścić opłatę.

Dlaczego wpisywana hipoteka jest wyższa od kredytu?

Banki zazwyczaj stosują hipotekę o wartości 150 – 200 % wartości kredytu. Oczywiście każdy bank ustala to samodzielnie. Jest to wyłącznie kwota zabezpieczenia dla banku. To do tej kwoty bank może ściągnąć kredyt wraz z ewentualnymi zaległościami, jeśli kredytobiorca nie będzie regulował swoich należności. W trakcie spłaty kredytu jest możliwość zmiany wysokości hipoteki. Jeżeli kapitał się znacznie zmniejszył (co następuje stopniowo po każdej zapłaconej racie kapitałowo-odsetkowej), istnieje możliwość zmiany wysokości hipoteki poprzez wnioskowanie do banku udzielającego kredytu o aktualizację kwoty umownej w księdze wieczystej.

Ile czasu trwa wpis hipoteki?

Wszystko zależy od sądu, który będzie rozpatrywał wniosek – od kilku dni do kilku miesięcy. Do czasu dokonania wpisu banku do hipoteki w księdze wieczystej bank obciąża kredytobiorcę dodatkowym ubezpieczeniem pomostowym. Jego wysokość uzależniona jest od indywidualnych praktyk banku – od kilku do kilkuset złotych miesięcznie.

Najpopularniejsze błędy przy samodzielnym wnioskowaniu o wpis hipoteki do księgi wieczystej:

  • nie dokonano opłaty za rozpatrzenie wniosku lub zapłacono błędną kwotę – sąd odsyła wnioskodawcy dokument wraz z informacją o konieczności uregulowania należności, na co daje 7 dni;
  • brak podpisu na wniosku;
  • niewypełnienie obowiązkowych rubryk.

Samodzielne złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej jest korzystniejsze finansowo niż zlecanie tej czynności notariuszowi. Niezależnie od tego, kto złoży wniosek sąd rozpatruje je w kolejności otrzymania zgłoszeń. Ewentualne dopełnienie formalności nie jest trudne, więc każdy jest w stanie sobie z nimi poradzić.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Uporządkowanie informacji w BIK jako metoda poprawy swojej sytuacji i zdolności finansowej Kto może otrzymać dofinansowania w ramach Programu „Premie dla Młodych Rolników” i jakie warunki należy spełnić?