Nowa pożyczka obrotowo – inwestycyjna dla województwa wielkopolskiego!

Nowa pożyczka obrotowo – inwestycyjna dla województwa wielkopolskiego!

Nowa pożyczka obrotowo - inwestycyjna dla województwa wielkopolskiego

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego mają szansę poprawić płynność finansową swojej firmy korzystając ze środków unijnych na preferencyjnych warunkach. Poniżej przedstawiamy listę zasad oraz warunków regulujących tę formy pomocy:

 • maksymalna kwota wynosi 500 000 PLN
 • brak opłat i prowizji pobieranych od Pożyczkodawcy
 • oprocentowanie stałe na poziomie 2,81% lub 3,81% (na dzień 04.11.2022r.), wyliczane na podstawie poziomu stopy bazowej w dniu podpisania umowy
 • maksymalny okres spłaty to 84 miesiące
 • możliwość 3 miesięcznej karencji od dnia uruchomienia pożyczki
 • zabezpieczenie w postaci weksla in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie 
 • wypłata kwoty musi nastąpić w ciągu 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z możliwością wydłużenia okresu o 30 dni uwzględniając charakter inwestycji 
 • udokumentowanie wydatkowania w formie faktur lub dokumentu równoważnego wystawionego nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Kto może ubiegać się o uzyskanie pomocy z puli środków unijnych?

Pożyczka unijna jest dedykowana dla przedsiębiorców z siedzibą w województwie wielkopolskim spełniających łącznie następujące kryteria:

 • prowadzi mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo
 • firma to dobrze prosperujący biznes
 • nie jest obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy finansowej (wynikający z niezgodnego z prawem udzielenia wsparcia)
 • jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadzi działalność na terenie województwa wielkopolskiego
 • nie posiada zaległości wobec ZUS i US.

W jakim celu jest udzielana pożyczka w ramach wsparcia finansowego przedsiębiorstw ze środków unijnych?

 • poprawa płynności finansowej firmy w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią
 • zwiększenie elastyczności profilu działalności firmy – wprowadzenie innowacji produktowych i usługowych 
 • wsparcie rozwijających się przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy (wykaz rodzajów prowadzonej działalności o potencjale tworzenia miejsc pracy znajduje się na dole strony)
 • finansowanie inwestycji korzystających z  rozwiązań ekologicznych, z uwzględnieniem możliwości zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa, np. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach i pojazdach, zakup pojazdów zeroemisyjnych i budowa stacji ładowania, zielone źródła energii
 • wspieranie inwestycji wdrażających rozwiązania cyfrowe, np. inwestycje w sieci szerokopasmowe, w tym wzmocnienie rynku TIK (ICT), w tym m.in. gromadzących, przetwarzających i przesyłających dane, zapewniających powszechną i niezakłóconą łączność, inwestycje w sztuczną inteligencję (Al), bezpieczeństwo cybernetyczne, zakup sprzętu do pracy zdalnej
 • inwestowanie w infrastrukturę zapewniającą usługi tj. edukacja i ochrona zdrowia, transport, zaopatrzenie w energię, transport miejski, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona środowiska czy pomoc społeczna
 • finansowanie w sektorach dotkniętych kryzysem COVID-19 (wykaz kodów PKD, które w największym stopniu zostały dotknięte kryzysem znajdują się na dole strony).

W ramach pożyczki unijnej rozliczane są wydatki przedstawione w kwocie brutto (z podatkiem VAT).

Wykluczenia uniemożliwiające przedsiębiorcom otrzymanie pomocy finansowej:

 • finansowanie wydatków już poniesionych uprzednio oraz pokrytych ze środków z funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej
 • prefinansowanie wydatków, na które przedsiębiorca otrzymał już dofinansowanie
 • refinansowanie wydatków, które w dniu złożenia wniosku zostały już opłacone
 • refinansowanie pożyczek, rat kredytów/ leasingów
 • spłata na dzień złożenia wniosku już zaległych zobowiązań
 • finansowanie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu
 • finansowanie szkolenia, kształcenia pracowników lub innych przedsięwzięć
 • finansowanie obrotu tytoniem, pornografią, materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych, elektrowni jądrowych, emisji gazów cieplarnianych, inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych.

Ograniczenia związane z otrzymaniem pożyczki unijnej:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji w maksymalnej kwocie 10% pożyczki
 • finansowanie kapitału obrotowego maksymalnie w kwocie 300 000 PLN.

Lista kodów PKD, które w największym stopniu zostały dotknięte kryzysem związanym z pandemią COVID-19:

55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
79.11.A – działalność agentów turystycznych
79.11.B – działalność pośredników turystycznych
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.A – nauka języków obcych
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z – artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych
91.03.Z – działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z – działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony
przyrody
93.11.Z – działalność obiektów sportowych
93.12.Z – działalność klubów sportowych
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.02.Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana w ramach której
wykazano wpływ pandemii COVID-19 (przedsiębiorstwo znalazło się w sytuacji nagłego
niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, sytuacja finansowa uległa pogorszeniu
w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 lub skutki
gospodarcze COVID-19 wymusiły zmianę profilu działalności przedsiębiorstwa)

Wykaz rodzajów prowadzonej działalności o potencjale tworzenia miejsc pracy:

10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
13.30.Z Wykończanie wyrobów włókienniczych
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów
kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.20.Z Produkcja obuwia
16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania
17.12.Z Produkcja papieru i tektury
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
18.12.Z Pozostałe drukowanie
20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego
23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
23.91.Z Produkcja wyrobów ściernych
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana
26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
27.51.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych
i motocyklowych
28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
29.10.A Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli)
oraz do ciągników rolniczych
29.10.C Produkcja autobusów
29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych
29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z
wyłączeniem motocykli
30.20.Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
30.92.Z Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich
31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych
31.02.Z Produkcja mebli kuchennych
31.03.Z Produkcja materaców
31.09.Z Produkcja pozostałych mebli
32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając
dentystyczne
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz
środków czyszczących
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
49.41.Z Transport drogowy towarów (częściowo wykluczone)
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem
pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
86.10.Z Działalność szpitali
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej? Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?