Pożyczka obrotowo-inwestycyjna do 500 000 PLN na oprocentowaniu 3,81% dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego

Pożyczka obrotowo-inwestycyjna do 500 000 PLN na oprocentowaniu 3,81% dla przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego

Atrakcyjna pożyczka 3,81% z funduszy unijnych dla firm z Wielkopolski już dostępna!

Coraz więcej przedsiębiorców szuka wsparcia finansowego, które umożliwi im realizację ambitnych projektów. W takim celu pojawiają się Fundusze Unijne, które stanowią cenne źródło finansowania dla rozwoju firm. Jednym z atrakcyjnych narzędzi jest Pożyczka obrotowo-inwestycyjna, oferująca preferencyjne oprocentowanie od 3,81%.

Przeznaczenie i źródła finansowania

Środki z Jednostkowej Pożyczki powinny być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych w województwie wielkopolskim. Istotny jest fakt, że finansowanie wydatków obrotowych jest dopuszczalne nawet do 80% wartości pożyczki. Oznacza to, że pożyczkę w większości można przeznaczyć na bieżące wydatki firmy, takie jak wynagrodzenia pracowników, czynsz, media, czy zakup towaru handlowego. Wymogiem jest jedynie przeznaczenie środków na inwestycje w wysokości minimum 20% kwoty.

Warunki i możliwości wykorzystania jednostkowej pożyczki

Zakres Kwot – przedsiębiorcy mogą wnioskować o pożyczki o minimalnej wartości 10 000PLN, aż do maksymalnej wartości 500 000 PLN. To oznacza, że fundusze są dostępne zarówno dla młodych firm, jak i tych bardziej doświadczonych.
Bez wkładu własnego – atrakcyjność tego rozwiązania polega także na braku wymaganego wkładu własnego. Przedsiębiorca nie musi angażować dodatkowych środków, co w znaczący sposób ułatwia dostęp do finansowania.
Limity kwot – każdy wnioskodawca może otrzymać maksymalnie dwie pożyczki (czyli nawet 1 000 000 PLN!). To oznacza, że jeśli firma potrzebuje wsparcia w różnych etapach rozwoju, może liczyć na dodatkowe finansowanie.
Oprocentowanie pożyczki – stałe przez cały okres trwania pożyczki od 3,81%!
Okres spłaty i karencja – okres spłaty Jednostkowej Pożyczki wynosi maksymalnie 72 miesiące (6 lat) od momentu jej uruchomienia. Istnieje także okres karencji w spłacie kapitału, który może wynosić 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Warto jednak zauważyć, że karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
Dokumentacja i Terminy – środki z Pożyczki muszą być należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od wypłaty pożyczki. Pożyczkobiorca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację do siedziby Funduszu. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu o kolejne 90 dni na wniosek Ostatecznego Odbiorcy.

Preferencyjne oprocentowanie jako klucz do sukcesu start-upów

Dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych w fazie start-up (prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy), korzystanie z finansowania stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednostkowa Pożyczka oferuje niskie oprocentowanie wynoszące jedynie 3,81%. To ogromna szansa dla tych, którzy marzą o rozwoju swojego biznesu, ale potrzebują wsparcia finansowego na wczesnym etapie. Jednak nie jest to jedyna korzyść, którą ta pożyczka oferuje.

PREFERENCYJNE OPROCENTOWANIE dostępne jest także dla firm spełniających co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:
– Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 9 pracowników (mowa wyłącznie o umowach o pracę, a nie cywilnoprawnych; nie wlicza się osób na urlopie macierzyńskim itd.), którego obrót i/lub całkowity bilans roczny nie może przekraczać 2 milionów euro. Istotnym elementem określenia statusu przedsiębiorstwa jest rozważenie wszystkich występujących powiązań z innymi podmiotami
– Podmiot realizujący cel pożyczki, którego PKD wpisuje się w Inteligentne Specjalizacje wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 2030 (lista PKD możliwa do pobrania w formie załącznika Staniszewska Finanse – PKD Inteligentne Specjalizacje)
– Podmiot, który w dniu zawarcia umowy pożyczki posiada na terenie wiejskich obszarów funkcjonalnych województwa wielkopolskiego siedzibę lub oddział zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w KRS albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do CEIDG (lista obszarów możliwa do pobrania w formie załącznika Staniszewska Finanse – Wykaz Wiejskich obszarów w województwie wielkopolskim).
Dla tych kryteriów oprocentowanie jest dostępne w wysokości sumy 3,81% wraz z marżą pomniejszoną o maksymalnie 75% w stosunku do marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej, co oznacza, że oprocentowanie na dzień 30.08.2023r. może wynosić od 4,06% do 4,81% dla klientów innych niż start-up.

Możliwe formy zabezpieczenia pożyczki

Obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi co najmniej weksel własny in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu” oraz w przypadku Jednostkowych Pożyczek powyżej 100 000 PLN lub w przypadku kolejnej pożyczki do 100 000 PLN dla tego samego pożyczkobiorcy obligatoryjnie dodatkowo inne powszechnie stosowane zabezpieczenie. W przypadku, jeśli wnioskodawcą jest spółka prawa handlowego, a zabezpieczenie pożyczki ma stanowić wyłącznie weksel własny in blanco wystawiony przez spółkę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”, wymagane jest poręczenie wekslowe wszystkich wspólników/akcjonariuszy.

Pożyczkodawca dopuszcza możliwość rozważenia dla klienta wnioskującego do 100 000 PLN zastosowanie wyłącznie weksla własnego in blanco wystawionego przez pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową, opatrzony klauzulą „bez protestu”, ale może poprosić o zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia. Dla wniosków powyżej 100 000 PLN obligatoryjne jest zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia – dostępne są poniższe warianty:
– poręczenie osób trzecich – maksymalnie 2 poręczycieli (dwa gospodarstwa domowe) z dochodem co najmniej 3500 netto/miesięcznie (jedno gospodarstwo domowe poręcza pożyczone 50 000 PLN)
– hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej – hipoteka wolna od jakichkolwiek innych zabezpieczeń o wartości około 150% wartości pożyczanej kwoty
zastaw rejestrowy na środkach transportu wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej o wartości ok. 180-200% pożyczanej kwoty
przelew wierzytelności z rachunku lokaty o wartości ok. 105% wartości pożyczanej kwoty
inne, przewidziane przepisami prawa.

Przedsiębiorca musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia na wypadek niewywiązania się z terminowej spłaty pożyczki, zanim skorzysta z tej formy wsparcia finansowego.

Pożyczka z preferencyjnym oprocentowaniem od 3,81% to doskonała okazja dla przedsiębiorców, by zdobyć niezbędne środki na rozwój swojego biznesu. Warunki, takie jak brak wymaganego wkładu własnego czy możliwość finansowania bieżących wydatków firmy, środków na zakup towaru i możliwość przeznaczenia środków w wysokości zaledwie 20% na inwestycję w firmie sprawiają, że jest to niezwykle atrakcyjne narzędzie. W połączeniu z dogodnymi terminami spłat i wyjątkową elastycznością w wykorzystaniu środków, Pożyczka z pewnością zyska sobie uznanie wśród przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego. To szansa na dynamiczny rozwój, którą warto wykorzystać.


Jeśli spełniasz te wymagania i szukasz źródła finansowania na rozwój swojego przedsiębiorstwa, ta pożyczka może okazać się doskonałym rozwiązaniem dla Ciebie.
Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń do nas po BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ
pod numer telefonu 602 554 454.

Nowe perspektywy na rynku mieszkaniowym - projekt rządowy "Mieszkanie na start" FAKTORING - przyśpieszenie płynności finansowej Twojego biznesu