Układ konsumencki alternatywnym rozwiązaniem dla dłużników

Układ konsumencki alternatywnym rozwiązaniem dla dłużników

Układ konsumencki zamiast ogłoszenia upadłości

Jednym z najbardziej znanych sposobów na problemy z długami jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto jednak wiedzieć, że nie jest to ostateczny krok – istnieje inne alternatywne rozwiązanie, którym jest układ konsumencki. Dłużnicy, którzy chcieliby zachować majątek lub jego część przed egzekucją, mają prawo do skorzystania z układu konsumenckiego.

Co oznacza układ konsumencki?

Układ konsumencki to rozwiązanie polegające na porozumieniu między dłużnikiem i wierzycielami. Kryterium jego przyjęcia jest akceptacja większości wierzycieli oraz zatwierdzenie przez sąd. Dłużnik powinien przedstawić propozycję korzystnego dla niego układu, który umożliwia mu spłatę z własnych dochodów, lub jeśli zajdzie taka konieczność, dobrowolną sprzedaż części majątku. Zaproponowany układ powinien być oczywiście korzystny dla wierzycieli bardziej niż ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jakie są różnice pomiędzy układem a upadłością konsumencką?

Układ konsumencki, w przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej, pozwala na zachowanie przez dłużnika co najmniej części jego majątku. W przypadku układu, dłużnik spłaca swoje zobowiązania w ratach proporcjonalnych do osiąganych dochodów. Stąd pozytywne rozpatrzenie wniosku o układ konsumencki jest możliwe, gdy sytuacja zawodowa i osiągane zarobki dłużnika pozwalają pokryć koszty postępowania sądowego oraz zawarcia układu z wierzycielami.

Nadzorca sądowy prowadzący postępowanie o układ konsumencki

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym występuje zamiast syndyka. Odpowiada on za przeprowadzenie niezbędnych procedur oraz udziela pomocy dłużnikowi w przygotowaniu ostatecznych propozycji układowych.

Jak wygląda procedura akceptacji układu?

Nadzorca sądowy organizuje zgromadzenie sądowe z uczestnictwem wierzycieli, podczas którego odbywa się głosowanie. Aby układ został zaakceptowany, musi go poprzeć większość wierzycieli, a suma ich wierzytelności musi łącznie wynosić co najmniej dwie trzecie ogólnej kwoty wszystkich wierzytelności dłużnika. Kolejny krok to zatwierdzenie układu przez sąd.

Sąd ma prawo do umorzenia postępowania w przypadkach gdy dłużnik:

  • nie wywiązuje się z sądowych ustaleń
  • straci pracę i ma problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia

Sąd umorzy postępowanie również w przypadku, gdy nadzorca sądowy nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie przyjętego z wierzycielami układu.

Proces spłaty układu

W spłacie należności dłużnika pośredniczy wyznaczony nadzorca sądowy. Dłużnik przekazuje ustalone raty nadzorcy, który po potrąceniu należnego mu wynagrodzenia, przekazuje odpowiednie kwoty poszczególnym wierzycielom.

Ile trwa układ konsumencki?

Zgodnie z przepisami, maksymalny okres trwania układu konsumenckiego wynosi 5 lat. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wierzytelności zabezpieczone są rzeczowo np. hipoteką lub zastawem. W takim przypadku, jeśli wierzyciel wyrazi na to zgodę, okres ten może zostać wydłużony.

Ile trwa proces uruchomienia kredytu hipotecznego? Kapitał na rozpoczęcie działalności? Sprawdź pożyczkę na start ze środków unijnych!