Grant na start dla osób z województwa łódzkiego

Grant na start dla osób z województwa łódzkiego

Masz więcej niż 30 lat i pomysł na biznes? Sprawdź jak uzyskać Grant na start dla osób z województwa łódzkiego

„Grant na start” to projekt skierowany do osób z obszaru województwa łódzkiego, zamierzających prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa łódzkiego. Całkowita wartość projektu 4 878 504,93 zł. Projekt realizowany jest od 01.11.2019 do 31.05.2023 roku. Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie uczestników projektu, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego.

W jakim terminie można składać dokumenty rekrutacyjne?

Rekrutacja uczestników do III edycja projektu rozpocznie się w październiku 2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili i już dziś skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w złożeniu odpowiednich dokumentów i dopełnieniu formalności.

Kto NIE może ubiegać się o udział w projekcie?

W projekcie NIE mogą brać udziału osoby:

 • posiadające wpis do CEiDG,
 • które były zarejestrowane jako przedsiębiorca w KRS lub
 • prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kto może ubiegać się o udział w projekcie?

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,

 • osoby długotrwale bezrobotne – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia, fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • kobiety,

osoby o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę mającą wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne, czyli osobę bez wykształcenia, osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem). Dzięki realizacji projektu grupa osób zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a część z nich uzyska wsparcie na jej uruchomienie i prowadzenie.

Jakie formy wsparcia otrzymają uczestnicy projektu?

W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

 • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (kwota 23 050,00 zł);
 • finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (kwota 1 600,00 zł przez okres 12 miesięcy – 19 200,00 zł);
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze (szkolenie związane z rejestracją i prowadzenie działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu).

O czym jeszcze powinieneś wiedzieć chcąc ubiegać się o wsparcie?

Priorytetowo traktowani będą uczestnicy zamieszkujący powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego oraz powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości:

 • uczestnicy zamieszkujący powiaty o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego, tj. osoby zamieszkujące powiaty: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski (co najmniej 60% uczestników projektu).
 • uczestnicy zamieszkujący powiaty o niskim poziomie przedsiębiorczości, tj. osoby zamieszkujące powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski (co najmniej 60% uczestników projektu).
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o wkładzie własnym przy kredycie hipotecznym Regionalna Pożyczka Obrotowa dla firm z woj. Łódzkiego