Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

Dofinansowanie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

W terminie od 31 stycznia do 15 marca 2023 r., rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 150 000 zł na inwestycje związane z wykorzystaniem zielonej energii w gospodarstwach rolnych. Kwota ta jest przydzielana na jedno gospodarstwo, a wysokość dofinansowania stanowi 50% poniesionych kosztów lub 60% jeśli o wsparcie ubiega się „młody rolnik”.

Jakie warunki muszą zostać spełnione aby ubiegać się o dofinansowanie?

Zarówno rolnik jak i gospodarstwo rolne muszą spełniać pewne warunki formalne, aby złożenie wniosku było zasadne:

 • o pomoc może wnioskować rolnik – czyli osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej
 • wielkość gospodarstwa to co najmniej 1ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej
 • działalność rolnicza zarobkowa w zakresie produkcji zwierzęcej (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb) oraz produkcji roślinnej.

Należy zaznaczyć, że działalność rolnicza nie może być prowadzona w celach naukowo-badawczych (z wyłączeniem rolników prowadzących działalność rolniczą poniżej 12 miesięcy).

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania unijnego?

Zakres dofinansowania obejmuje inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej. Dotyczy to zainstalowania urządzeń mających na celu wytwarzanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na dachach budynków (nie pokrytych azbestem) lub na gruntach rolnych zabudowanych. Aby pozyskać wsparcie, należy przedstawić projekt instalacji urządzeń do wytwarzania energii słonecznej lub pomp ciepła.

Projekt ten powinien zawierać parametry dotyczące zużycia energii: 

 • całkowita moc instalowanych urządzeń to maksymalnie 50 kilowat (kW)
 • moc wykorzystywana na potrzeby mieszkalne znajdujące się w gospodarstwach nie może przekroczyć 10 kW
 • oraz nie może stanowić więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń.

Na jakie cele przeznaczyć pozyskane środki finansowe?

 • zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii
 • budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do instalacji w. w. urządzeń
 • zakup pomp ciepła.

Co wpływa na ocenę wniosków na dofinansowanie gospodarstw rolnych

Wnioski są oceniane wg systemu punktowego, tzn. im więcej punktów zdobędzie wnioskujący, tym większe ma szanse na pozyskanie pomocy finansowej. Na ocenę wpływ mają następujące kryteria:

 • certyfikat uczestnictwa w unijnym systemie jakości – posiadanie certyfikatu rolnictwa ekologicznego
 • realizacja przedsięwzięcia na gruntach znajdujących się na terenach takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami
 • obecny brak posiadania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego ze środków PROW 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” lub „Modernizacja gospodarstw wolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”
 • ukończenie szkolenia z zagadnień dotyczących efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do ukończenia takiego szkolenia, maksymalnie w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej w ilości równej co najmniej 5 DJP (duże jednostki przeliczeniowe)
 • sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego (kryteria punktowe dla sprawności poniżej 18%, pomiędzy 18, a 21% i powyżej 21%) – im większa sprawność tym wyższa punktacja.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie działalności rolniczej?

Skompletowane dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w następujacej formie:

 • osobiście lub przez uprawnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR
 • wysyłając w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą po pośrednictwem ePUAP
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w polskiej placówce pocztowej.

Rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego na modernizację gospodarstwa rolnego

W trakcie trwania wszystkich prac związanych z modernizacją gospodarstwa należy gromadzić dokumenty niezbędne przy końcowym rozliczeniu dofinansowania: faktury za wykonane prace budowlane i inne dokumenty potwierdzające ich wykonanie np. protokoły odbioru robót, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie odnoszące się do pozycji wyszczególnionych na etapie składania wniosku.

Pożyczka energetyczna dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Leasing operacyjny czy finansowy?