Postępowanie o upadłość konsumencką – przydatne informacje

Postępowanie o upadłość konsumencką – przydatne informacje

Postępowanie o upadłość konsumencką – przydatne informacje

W jednym z poprzednich artykułów opisywaliśmy specyfikę postępowania o upadłość konsumencką, wyjaśniając przyczyny, przebieg i praktyki związane z tym procesem. W celu uzupełnienia wiedzy dotyczącej upadłości konsumenckiej, skupiliśmy się na zebraniu innych informacji związanych z tym postępowaniem. Mogą być pomocne w trakcie podejmowania decyzji o złożeniu wniosku, a także podczas samego postępowania.

Czy wniosek może zostać oddalony?

Zdarzają się sytuacje, że złożony wniosek może zostać oddalony lub można otrzymać odpowiedź odmowną. Jedną z przyczyn jest brak jednoznacznie określonej informacji o niewypłacalności osoby składającej wniosek. Wtedy można spodziewać się wezwania do uzupełnienia dokumentacji. W przypadku gdy wyznaczony termin o uzupełnienie nie zostanie dotrzymany, to wniosek zostaje oddalony, przy czym wnioskodawca nadal ma możliwość ponownego jego złożenia.

Kolejną przyczyną wpływającą na decyzję odmowną o postępowanie upadłościowe jest umyślne zatajenie składników całego majątku lub posiadanych długów. Warty wspomnienia jest także fakt, że w każdej chwili można się wycofać i umorzyć postępowanie. Istnieją jedynie dwie sytuacje stanowiące wyjątek od tej zasady: kiedy umorzenie postępowania wywrze negatywny wpływ na sytuację wierzyciela oraz kiedy to wierzyciel składa wniosek.

Od których długów nie ma odwrotu?

Jeśli ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanie się faktem, a wnioskodawca zaciągnie kolejne zobowiązania finansowe, to jego obowiązkiem jest uregulowanie wszystkich należności powstałych po tej dacie. Wszystkie kolejne długi powinny być uregulowane w wyznaczonym terminie, dotyczy to również regularnych opłat np. czynszu, rachunków za media czy telefon. Umorzenie długów nie dotyczy także alimentów, syndyk dba aby były regularnie pokrywane z przychodów dłużnika lub sprzedaży jego majątku, przy czym wysokość miesięcznych alimentów przypadających na jedną osobę nie może przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Postępowanie upadłościowe nie umarza również długów stanowiących rekompensatę za wywołane choroby, kalectwa, niezdolność do pracy lub spowodowanie śmierci. Podobnie w sytuacji, gdy zostaną orzeczone grzywny, zadośćuczynienie za krzywdę, czy zobowiązania do naprawienia szkody – nie podlegają one uchyleniu.

Zaciągnięcie długu po złożeniu wniosku o upadłość

Czy dłużnik może zaciągnąć kolejny dług w przypadku, kiedy toczy się wobec niego postępowanie o upadłość? Nie jest to zabronione, jednak pod pewnym warunkiem. Zaciągając nowe zobowiązanie finansowe, powinien poinformować drugą stronę umowy o tej sytuacji, zanim umowa zostanie zawarta. Jeśli dłużnik nie dostarczy takiej informacji, to może zostać oskarżony przez swojego wierzyciela o oszustwo, zanim upadłość zostanie ogłoszona.

Jaki jest maksymalny wiek kredytobiorcy hipotecznego? Kredyt hipoteczny dla obcokrajowców- poznaj zasady przyznawania