Pożyczka obrotowa dla firm i start-upów w województwie wielkopolskim

Pożyczka obrotowa dla firm i start-upów w województwie wielkopolskim

Pożyczka obrotowa dla firm i start-upów w województwie wielkopolskim w ramach środków unijnych

Pożyczka obrotowa, oferowana z puli środków unijnych, przysługuje przedsiębiorstwom oraz start-upom zarejestrowanym i funkcjonującym na terenie województwa wielkopolskiego. Pomoc finansowa udzielana w ramach pożyczki może być uruchomiona jeszcze w 2022 roku.

Komu przysługują środki w ramach pożyczki obrotowej?

 • mikro i małym przedsiębiorstwom
 • przedsiębiorcom posiadającym siedzibę lub oddział zgodnie z wpisem do rejestrów na terenie województwa wielkopolskiego
 • przedsiębiorcom bez zaległości z tytułu ZUS/KRUS i US
 • przedsiębiorcom nie znajdującym się w trudnej sytuacji restrukturyzacji, upadłości lub innym postępowaniu poprzedzającym niewypłacalność.

Na jakich warunkach udzielana jest pożyczka ze środków unijnych?

 • maksymalna kwota wynosi 400 000 zł
 • stałe oprocentowanie pożyczki
 • oprocentowanie w skali roku wyliczane jest na bazie wysokości stopy bazowej + marża + 0,5% co sumarycznie daje – 8,27% 
 • maksymalny okres spłaty pożyczki to 48 miesięcy
 • możliwość korzystania z 6-miesięcznego okresu karencji (wydłużający okres spłaty pożyczki)
 • bez konieczności wnoszenia wkładu własnego
 • finansowaniu podlega kwota brutto poniesionych kosztów 

Możliwość wnioskowania start-upów na stałym oprocentowaniu 11,67%

Na jakie cele można przeznaczyć środki przyznane w ramach pożyczki?

 • bieżące raty kredytowe czy leasingowe
 • wynagrodzenia pracowników, opłacenie składek ZUS i US
 • bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności.

Które obszary nie mogą być finansowane z przyznanych środków?

 • wydatki już objęte innym wsparciem 
 • wydatki inwestycyjne
 • przeterminowane zobowiązania (pożyczki, kredyty, leasingi)
 • kary pieniężne, a także spłaty zobowiązań wynikające z prawomocnych wyroków sądowych
 • działania w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, wprowadzania do obrotu tytoniu, alkoholu, materiałów wybuchowych, broni itp.

Formy zabezpieczenia pożyczki obrotowej

 • Obligatoryjnie:
  • Weksel in blanco
 • Dodatkowo do wyboru:
  • poręczenie wekslowe osób trzecich 
  • blokada środków na rachunkach bankowych 
  • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej 
  • poręczenie instytucji finansowych 
  • kaucja pieniężna
  • inne równoważne zabezpieczenie majątkowe.

Pożyczka obrotowa to pomoc finansowa skierowana do mikro i małych przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników i działających na terenie województwa wielkopolskiego. Górna granica kwoty, którą może otrzymać przedsiębiorstwo wynosi 400 000 zł, a przyznane środki należy rozdysponować na bieżące wydatki firmy.

Jestem w BIK - czy dostanę leasing? Złóż oświadczenie o tanim prądzie i zyskaj na niższych rachunkach!