Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę?

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę?

Upadłość konsumencka – co warto wiedzieć i na co zwrócić uwagę?

Upadłość konsumencka dotyczy osoby fizycznej, która jest niewypłacalna (wskutek np. niedbalstwa lub umyślnego działania), a jej celem jest całkowite zdjęcie ciążących na niej długów. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to złożony proces, który wymaga starannego przygotowania i solidnej analizy sytuacji – pełnej kwoty zadłużenia, ustalenia osób wobec których został zaciągnięty dług, a także terminów spłat należności. Rozważając ewentualność przystąpienia do tego procesu i przygotowania wniosku o upadłość, warto zapoznać się z przydatnymi informacjami dotyczącymi postępowania.

Kto bierze udział w postępowaniu o upadłość konsumencką?

W przypadku prowadzenia postępowania uproszczonego, kieruje nim syndyk, który jest odpowiedzialny za sprzedaż posiadanego majątku. Syndyk przygotowuje też harmonogram spłaty wierzycieli, dlatego jego celem jest pozyskanie wszelkich informacji i szczegółów dotyczących majątku, sytuacji życiowej i materialnej.

Jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie zwykłym, to zostanie wyznaczony sędzia – komisarz, czyli sędzia zawodowy, asesor sądowy lub referendarz sądowy.

Celem zebrania niezbędnych danych i informacji, komunikuje się z dłużnikiem w formie zarządzeń lub wezwań. Sędzia – komisarz nigdy nie kontaktuje się telefonicznie lub osobiście, tak jak jest to w przypadku syndyka.

Kto może złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość konsumencką dotyczy tylko osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Wniosek należy złożyć osobiście, wierzyciel nie może tego zrobić w imieniu dłużnika. Wyjątek stanowią sytuacje osób, które prowadziły działalność gospodarczą w przeszłości – wtedy wniosek może zostać złożony przez wierzyciela. Musi się to jednak wydarzyć nie później niż rok od dnia wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka w przypadku małżonków

W sytuacji, gdy oboje małżonków chce wnioskować o upadłość konsumencką, warunkiem jest złożenie dwóch oddzielnych wniosków przez każdego z małżonków. We wnioskach należy zaznaczyć prośbę o wyznaczenie tego samego syndyka oraz złożyć je w tym samym dniu. Dzięki temu postępowanie będzie się toczyć sprawniej i szybciej się zakończy.

Co w przypadku czasowego pobytu za granicą?

Jeśli wnioskodawca przebywa tymczasowo za granicą np. w związku z pracą o charakterze dorywczym, to należy mieć na względzie fakt, że wniosek o upadłość konsumencką składa się w kraju, w którym znajdują się najważniejsze składniki majątku. Ten tryb działania należy odpowiednio umotywować we wniosku, aby nie było wątpliwości co do przyczyn takiego trybu postępowania. Podobnie w sytuacji, gdy wnioskodawca ma stałą pracę oraz mieszkanie za granicą, a wniosek jest składany w Polsce – taki stan rzeczy również należy klarownie wyjaśnić.

Publiczne ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości ma formę publiczną – zostają ujawnione dane osobowe czyli imię, nazwisko, pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy. Ponadto syndyk prowadzący postępowanie przekazuje pracodawcy niezbędne informacje o wyniku postępowania i zajęciu części wynagrodzenia. W ogłoszeniu zamieszcza się także informację o sprzedaży majątku, a wierzyciele mają wgląd do akt postępowania, w tym informacji o stanie zdrowia wnioskodawcy i jego najbliższych (jeśli takie zostaną dostarczone przez syndyka lub sąd).

Masz pytania dot. procesu o ogłoszenie upadłości? Skontaktuj się z nami.

Ocena zdolności kredytowej - co warto wiedzieć zanim złożysz wniosek Ile trwa proces uruchomienia kredytu hipotecznego?